بررسی رابطه بین سازگاری ارزش های کارکنان-مدیران با عوامل رفتاری عملکرد

قیمت: 9,000 تومان

پایان نامه آماده مدیریت با عنوان بررسی رابطه بین سازگاری ارزش های کارکنان-مدیران با عوامل رفتاری عملکرد

۱۴۰ صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش

قابل استفاده برای فصل دوم پایان نامه

چکیده لاتین، خروجی اماری، پرسشنامه، پانویس، منابع فارسی و لاتین

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

چکیده.. ………………………………………………………………………………………………………………… ۱
مقدمه .. ………………………………………………………………………………………………………………… ۲

فصل اول: كلیات تحقیق

مقدمه… ………………………………………………………………………………………………………………… ۴
۱-۱   – موضوع تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۴
۱-۲  – بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………….. ۴
۱-۳  – اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………. ۵
۱-۴   – اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۴-۱- هدف اصلی……………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۴-۲- اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۵ – فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۶ – روش اجرائی تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۶-۱- نوع روش تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۶-۲- روش گردآوری داده­ها………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۶-۳- روش تجریه و تحلیل داده­ها…………………………………………………………………………… ۷

۱-۶-۴- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۶-۴-۱- قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۶-۴-۲- قلمرو مكانی تحقیق………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۶-۴-۳- قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۶-۵- جامعه آماری و روش نمونه برداری………………………………………………………………….. ۸

۱-۷ – تعاریف و اصطلاحات…………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۷-۱- ارزش……………………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۷-۲-سازگاری ارزشی…………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۷-۳-فرهنگ………………………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۷-۴- عوامل رفتاری عملکرد………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۷-۵- تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………… ۹

 

۱-۷-۶- تعهد عاطفی……………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۷-۷- تعهد مستمر……………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۷-۸- تعهد هنجاری……………………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۷-۹- رضایت شغلی…………………………………………………………………………………………….. ۱۰

مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

فصل دوم – ادبیات و مبانی نظری تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۱- بخش اول: سازمان و مدیریت…………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۱-۱- چرائی مطالعه سازمان­ها ………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۱-۲- تعاریف سازمان و ماهیت آن­ها………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۱-۳- تعریف سازمان در زمان حال …………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۱-۴- طبقه بندی سازمان­ها……………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۱-۵- سازمان رسمی ……………………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۱-۶- سازمان غیررسمی………………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۱-۷- اهمیت مدیریت…………………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۲- بخش دوم: ارزش­ها…………………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۲-۱- تعریف ارزش ……………………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۲-۲- تاریخچه مطالعه ارزش­ها……………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۲-۳- مفهوم ارزش در فلسفه………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۲-۴- مفهوم ارزش در دین…………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۲-۵- دیدگاه­های مطرح در خصوص ارزش­ها…………………………………………………………….. ۲۱

۲-۲-۵-۱- دیدگاه رسچر………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۲-۵-۲- دیدگاه نیوکمب………………………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۲-۵-۳- دیدگاه پارسنز………………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۲-۵-۴- دیدگاه اینگلهارت…………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۲-۵-۵- دیدگاه روکیچ………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۲-۵-۶- دیدگاه ویلیامز…………………………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۲-۶- منشاء ارزش­ها…………………………………………………………………………………………….. ۲۴

 

۲-۲-۷- انواع ارزش………………………………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۲-۸-تئوری ارزش شالُم شوارتز………………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۲-۹- پیمایش ارزش­های شوارتز……………………………………………………………………………… ۲۹

۲-۲-۱۰- جایگاه ارزش در تئوری­های مدیریت………………………………………………………………. ۳۰

۲-۲-۱۱- سازگاری ارزشی………………………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۳- بخش سوم: عوامل رفتاری موثر بر عملکرد…………………………………………………………….. ۳۳

۲-۳-۱- نگرش­های شغلی…………………………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۳-۲- نگرش­ها و ارزش­ها……………………………………………………………………………………… ۳۴

۲-۳-۳- رضایت شغلی…………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۳-۳-۱- تعریف رضایت شغلی……………………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۳-۳-۲- عوامل رضایت شغلی ……………………………………………………………………………….. ۳۵

۲-۳-۳-۳- آثار وجود رضایت شغلی ………………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۳-۳-۵- روش­های ارزیابی رضایت شغلی ………………………………………………………………… ۴۰

۲-۳-۳-۶- نظریه­های رضایت شغلی …………………………………………………………………………… ۴۶

۲-۳-۳-۷- تحول تحقیقات در زمینه رضایت شغلی ………………………………………………………… ۵۱

۲-۴- تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………. ۵۳

۲-۴-۱- تعاریف تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………… ۵۳

۲-۴-۲- اهمیت تعهدسازمانی…………………………………………………………………………………….. ۵۴

۲-۴-۳- انواع تعهدسازمانی……………………………………………………………………………………….. ۵۵

۲-۴-۴- مدل­های مطرح در مطالعه تعهد سازمانی……………………………………………………………. ۵۶

۲-۴-۵- الگوهای چندبعدی……………………………………………………………………………………….. ۵۷

۲-۵- بخش چهارم: پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………….. ۶۰

۲-۵-۱- مطالعات داخل کشور……………………………………………………………………………………. ۶۰

۲-۵-۲- مطالعات خارج از کشور………………………………………………………………………………… ۶۲

۲-۶-بخش پنجم: آشنایی با جامعه مورد مطالعه………………………………………………………………. ۶۶

۲-۶-۱- شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی………………………………………………………………… ۶۶

۲-۶-۲- شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی………………………………………………………………. ۶۶

 

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه: ………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۳-۱- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………. ۷۰

۳-۲- ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۷۱

۳-۳- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………….. ۷۱

۳-۴- نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

۳-۵- مراحل اجرای تحقیق ………………………………………………………………………………………. ۷۶

۳-۶- ابزار گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………… ۷۶

۳-۶-۱- سوالات مربوط به اطلاعات شخصی…………………………………………………………………. ۷۷

۳-۶-۲- سوالات مربوط به سازگاری ارزشی………………………………………………………………….. ۷۷

۳-۶-۳- سوالات مربوط به تعهد سازمانی………………………………………………………………………. ۷۷

۳-۶-۴- سوالات مربوط به رضایت شغلی……………………………………………………………………… ۷۷

۳-۷- روایی و اعتبار تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۷۸

۳-۷-۱- روایی (اعتبار) ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………. ۷۸

۳-۷-۲- پایائی (اعتماد) ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………… ۷۸

۳-۸- روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………….. ۸۰

۳-۹- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………… ۸۰

۳-۱۰- تحقیقات همبستگی………………………………………………………………………………………… ۸۱

۳-۱۰-۲- همبستگی پیرسون………………………………………………………………………………………. ۸۱

۳-۱۰-۱- همبستگی اسپیرمن……………………………………………………………………………………… ۸۱

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۸۳

۴-۱- یافته­های توصیفی……………………………………………………………………………………………. ۸۳

۴-۲- یافته­های مربوط به فرضیه­های پژوهش…………………………………………………………………. ۸۴

۴-۳- یافته­های جانبی………………………………………………………………………………………………. ۸۷

۴-۳-۱- مقایسه­میانگین­سازگاری­ارزشی،تعهدسازمانی ورضایت شغلی­درگروه­های سنی­مختلف……. ۸۷

۴-۳-۲- مقایسه میانگین سازگاری ارزشی گروه­های سنی مختلف با آزمون تعقیبی شفه…………….. ۸۸

۴-۳-۳- مقایسه میانگین سازگاری­ارزشی، تعهدسازمانی و رضایت­شغلی با سطح تحصیلات………. ۸۹

 

۴-۳-۴-مقایسه میانگین سازگاری­ارزشی، تعهدسازمانی و رضایت شغلی بخش­های­ مختلف……….. ۹۰

۴-۳-۵- مقایسه میانگین تعهد مستمر بخش­های کاری مختلف با آزمون تعقیبی شفه…………………. ۹۱

 

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۹۲

۵-۱- خلاصه…………………………………………………………………………………………………………. ۹۳

۵-۲- تحلیل یافته­ها…………………………………………………………………………………………………. ۹۳

۵-۲-۱- یافته­های مربوط به ویژگیهای نمونه (آمار توصیفی) ……………………………………………… ۹۳

۵-۲-۲- یافته­های مربوط به فرضیه­های تحقیق (آمار استنباطی) ………………………………………….. ۹۵

۵-۳- نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………….. ۹۵

۵-۴- محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………………. ۹۷

۵-۵- پیشنهادهای محقق…………………………………………………………………………………………… ۹۷

۵-۵-۱- پیشنهادهای منتج از تحقیق…………………………………………………………………………….. ۹۷

۵-۵-۲- پیشنهادهایی برای محققین آتی……………………………………………………………………….. ۹۷

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………….. ۹۹

فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………… ۱۰۳

پیوست­ها………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۸

منابع و مآخذ

بخشی از متن

در دنیای پر رقابت کنونی سازمان­ها پیوسته در جستجوی شیوه­های جدیدی برای حداکثر کردن عملکرد و تلاش کارکنان شان هستند. سازمان­ها به منظور رقابت در صحنه جهانی و ارضای نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل تمایل دارند و در تلاشند تا کارکنانی انتخاب کنند که فراتر از نقش و وظیفه تعیین شده در شرح شغل عمل کند.

ارزش­ها مورد نظر بسیاری در رفتار سازمانی و منابع انسانی بوده است. ارزش­های مدیران و کارکنان در سازمان مورد علاقهء محققان، افراد حرفه­ای، منتقدان اجتماعی و عموم بوده است. علی­الخصوص علاقه­ای رو به رشد در تحلیل ارزش­های کاری اعضاء سازمان بوده­است. ارزش­های کاری به رضایت شغلی، انتخاب شغل و تعهد سازمانی مرتبط شده اند. (Boonzaier, 2008, 5). سازگاری ارزشی زمینه ای محوری در حیطه­های متعددی از مقولهء مدیریت و تحقیقات است. سازگاری ارزشی در سال­های اخیر حیط. ه مطالعاتی مهمی شده است. در درجه اول این بدین علت استکه ارزش­ها نسبتاً دیرپا هستند و مشخصات افراد و سازمان­ها را که در طول زمان نسبتاً ثابت می­مانند را توصیف می­کنند. (Boonzaier, 2008, 5)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی رابطه بین سازگاری ارزش های کارکنان-مدیران با عوامل رفتاری عملکرد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درباره ما

نماد اعتماد الکترونیک